اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگاناتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف تبریزاتحادیه فرش فروشان تبریزاتحادیه ریس فروشان و رنگرزان تبریزاتحادیه صنف تولیدکنندگان تابلوفرش و صنوف همگن سردرودانجمن طراحان و نقاشان قالی آذربایجان